Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», για το χρονικό διάστημα από 1-09-2022 έως 31-12-2024

01-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-espd-request-v1_signed
03-espd-request-v1
04-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ