Προμήθεια Προβολικών για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προμήθεια Προβολικών για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια Προβολικών για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

25-05-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-05-2023 ώρα 11:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09-06-2023 ώρα 11:00 π.μ.

 

01-192651-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-23PROC012751793_signed

02-192651-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ-espd-request-v1

03-192651-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ-espd-request-v1_signed

04-192651-2023-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ