ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ)

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3344/τ.Γ/20.12.2023 η με αρ. πρωτ.: 118505/06.12.2023 (ΑΔΑ: 68ΥΞ46Μ9ΞΗ-ΩΞΟ) προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_451

ΠΡΟΚ ΤΥΠΟΣ_451