Μήνυμα Προέδρου

Ιωάννης Καλατζής,
Αναπληρωτής Καθηγητής

“Η επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος είναι εντονότατη με υψηλότατο αριθμό ερευνητικών εργασιών και συμμετοχών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το 2019 ακολουθεί 5ετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1985 (ως Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων στο πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, καθώς είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της βιοϊατρικής μηχανικής και τεχνολογίας.

Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής απασχολούνται κυρίως σε εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές, σε δημόσια νοσοκομεία, σε ερευνητικά κέντρα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με αντικείμενα εργασίας που καλύπτουν τη μελέτη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιστημονικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού για κάθε είδος εφαρμογής στις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας.

Η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί αυτοτελές επιστημονικό αντικείμενο βασιζόμενο στη σύμφυση των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών των Μηχανικών με τις Βιοεπιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής περιλαμβάνουν μαθήματα βιοϊατρικής οργανολογίας, ιατρικής φυσικής και βιοϊατρικής πληροφορικής, καθώς και μαθήματα υποδομής μηχανικών, όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική και προγραμματισμό. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης μαθήματα ιατρικής, βιολογίας, χημείας, φυσικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομίας.

Η επιστημονική δραστηριότητα του Τμήματος είναι εντονότατη με υψηλότατο αριθμό ερευνητικών εργασιών και συμμετοχών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα κλπ.

Το Τμήμα φροντίζει για τη διαρκή αξιολόγησή του ακολουθώντας τους κανόνες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. Σύμφωνα με την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (Μάρτιος 2010) από διεθνή ακαδημαϊκή επιτροπή: “Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους και συνεπούς εκπαιδευτικού προγράμματος στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας και στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στο πεδίο. Το Τμήμα είναι μοναδικό στη χώρα στην προσφορά ενός προγράμματος σπουδών στο πεδίο της βιοϊατρικής τεχνολογίας και οργανολογίας”.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Ιωάννης Καλατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής