Μήνυμα Προέδρου

Αντώνιος Μορώνης,
Καθηγητής

“Το τμήμα απονέμει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου 7 του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (Integrated Master). Εκτός από τις βασικές αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο γνωστικό αντικείμενο προσφέρει εξειδίκευση σε τρεις κύκλους σπουδών: α) Ενέργεια, β) Επικοινωνίες και Δίκτυα και γ) Ηλεκτρονική και Υπολογιστικά Συστήματα.
Τον Ιανουάριο 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του στη Σχολή Μηχανικών του ΠΑΔΑ τον Μάρτιο 2018 (Ν. 4521/2018). Είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερα στελεχωμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου. Σήμερα, διαθέτει πενήντα εννέα (59) μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών, επικουρούμενα στο έργο τους από δέκα (10) μέλη ΕΔΙΠ, εννέα (9) μέλη ΕΤΕΠ και μικρό αριθμό εκτάκτων διδασκόντων, για τις ανάγκες κυρίως της εργαστηριακής εκπαίδευσης. Εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη διδασκαλία σε κάθε εξάμηνο σπουδών αλλά και η βιωσιμότητα του Τμήματος, γεγονός σημαντικό για τους αποφοίτους του.

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών συνεχίζει την παράδοση των συνιστωσών του στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και τη διεξαγωγή επίσης υψηλού επιπέδου έρευνας και ειδικότερα:

  • Παρέχει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, πενταετούς διάρκειας, 300 ECTS, το δίπλωμα του οποίου έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (Integrated Master) επιπέδου 7 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
  • Προσφέρει ελκυστικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε γνωστικά πεδία αιχμής είτε αυτοδύναμα, είτε διατμηματικά ή διιδρυματικά.
  • Έχει οργανώσει αποτελεσματικά τον τρίτο κύκλο σπουδών, ο οποίος οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Μέχρι σήμερα δύο υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπόνηση της διατριβής τους και αναγορεύθηκαν διδάκτορες του Τμήματος.

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών έξι (6) εξαμήνων, ενώ στα τέσσερα (4) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Κύκλους Σπουδών:

  1. Ενέργειας
  2. Επικοινωνιών και Δικτύων
  3. Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστημάτων

 

Σκοπός του ΠΠΣ είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων. Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από την αρμόδια επιτροπή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή (Αρθ. 66, Ν. 4610/2019) ο πλήρης φάκελος του Τμήματος και αναμένεται, σύντομα, να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της αντιστοίχησής του με τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ώστε να επιτευχθεί η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων διπλωματούχου μηχανικού στους αποφοίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να καταστεί δυνατή η εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών διαθέτει ένδεκα (11) Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, στις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των οποίων εμπλέκει ενεργά τους φοιτητές του ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην έρευνα και την καινοτομία, με ισχυρή παρουσία και συνεργασίες σε εθνικό (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, HETiA, ΚΑΠΕ, ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ, κ.α.) και διεθνές επίπεδο (πρόγραμμα-πλαίσιο Horizon 2020, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN, Columbia University, Carnegie-Mellon University, Princeton University, κ.α.). Στα Εργαστήρια του Τμήματος προσελκύονται και καταξιωμένοι επιστήμονες ξένων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι συνεργάζονται ως επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές και προσδίδουν σημαντική ώθηση στην διεξαγόμενη έρευνα.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Αντώνιος Μορώνης, Καθηγητής