τμήμα μηχανολόγων μηχανικών

τμήμα μηχανολόγων μηχανικών /
 
 Σχολή Μηχανικών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., του παλαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες και άριστη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 3.500 σπουδαστές και απασχολούνται 30 μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, ενσωματώνοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω μετατροπής ενέργειας, ύλης και σημάτων κατά τρόπο ώστε να επιλύει προβλήματα με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής (Τρισδιάστατης Εκτύπωσης), της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοίκησης Παραγωγής.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι διπλωματούχοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν και δραστηριοποιηθούν ως υπεύθυνοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, σε τομείς της αρμοδιότητάς τους, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα ή ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Μηχανολογικού αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εξασφαλίζει γενικά στους αποφοίτους του γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

  • Είναι σε θέση να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στη βιομηχανία και την κοινωνία.
  • Έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών και ικανότητα στην ανάπτυξη καινοτομίας.
  • Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στα σύγχρονα προβλήματα της βιομηχανίας, πάνω στο αντικείμενό τους.
  • Γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες στο εύρος των τεχνολογιών στις οποίες έχουν εξειδικευθεί.
  • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων, όπως χρήση των συστημάτων πληροφορικής, χρήση υπολογιστή, χρήση πακέτων λογισμικού.
  • Είναι ικανοί να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να διοικήσουν ένα συγκεκριμένο έργο.
  • Είναι σε θέση να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να επικοινωνούν αποτελεσματικά γραπτά και προφορικά και να μπορούν να αποδίδουν μέσα σε μία ομάδα στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • Έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν ατομικά την εξέλιξη του αντικειμένου τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους

 

Στο Τμήμα λειτουργούν πέντε καταξιωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: