τμήμα αρχειονομίας, βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης

τμήμα αρχειονομίας, βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης /
 
 Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 2018 με τη σύσταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας τη μακροβιότερη ιστορία στη βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση που ξεκινά το 1977. Όντας το παλαιότερο και δημοφιλέστερο στον τομέα του, ουσιαστικά διαμόρφωσε τον κλάδο της βιβλιοθηκονομίας στην Ελλάδα.

Σκοπός του Τμήματός μας είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για την παραγωγή  Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς.

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας συμβαδίζει με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα των αντίστοιχων τμημάτων της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Εναρμονίζεται με τις εξελίξεις του κλάδου και ακολουθεί την τάση που πρεσβεύει την ενιαία διαχείριση των πληροφοριών, αναδεικνύοντας τον κοινό ιστό των Επιστημών της Πληροφόρησης, παρέχοντας μαθήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Πολιτιστικής Διαχείρισης, σε ένα πρόγραμμα φοίτησης που διαρκεί τέσσερα έτη.

Ο σχεδιασμός του Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει στο επίκεντρο την/τον φοιτήτρια/τη και διευκολύνει τη μάθηση μέσω των εργαστηρίων και των εργαλείων τεχνολογίας και πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών δίνεται η δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/τες μας να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, αλλά και να εργαστούν σε μια ευρεία γκάμα οργανισμών και φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

Απόφοιτοι – Επαγγελματική αποκατάσταση

Το Τμήμα μας δημιουργεί αποφοίτους με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και υψηλή κατάρτιση, οι οποίοι μέσω των δεξιοτήτων τους μπορούν να εργαστούν: (α) σε θέσεις Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων, όπου αυτές έχουν προβλεφθεί στα οργανογράμματα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, (β) σε δημόσιες ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες και αρχειακές υπηρεσίες και (γ) σε πολιτιστικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιστημονικά ιδρύματα, για τη διαχείριση κάθε είδους πληροφορίας.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που περιλαμβάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (master), εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Συγκεκριμένα, από το 2018 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (master), με τίτλο: «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία», το οποίο έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, την οργάνωση, και τη διαχείριση πληροφοριών, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας το Τμήμα μας δίνει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές/τριες να εκπονήσουν έρευνα σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο προωθείται η παραγωγή νέας γνώσης ικανής να επιφέρει αλλαγές στην επιστήμη και την κοινωνία, αλλά και δημιουργείται η νέα γενιά επιστημόνων, ερευνητών και πανεπιστημιακών δασκάλων που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας.

Έρευνα και Καινοτομία

Σημαντικό ρόλο στην προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας διαδραματίζει το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαχείρισης της Πληροφορίας, το οποίο ειδικεύεται στη διαχείριση πληροφοριών και τεκμηρίων πολιτιστικού χαρακτήρα. Το Ερευνητικό Εργαστήριο συνιστά τη διεπαφή επικοινωνίας του Τμήματος με την Κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή των μελών του σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έργα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Φοίτηση – Ανθρώπινο δυναμικό

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας αποτελεί για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο θεμελιώδη αρχή. Με βάση αυτή τη διαπίστωση το υψηλό επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο του διδακτικού και ερευνητικό προσωπικού, των μελών της γραμματείας, των εξωτερικών συνεργατών και των υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων αποτελούν τα στέρεα θεμέλια για την υλοποίηση όλων των στόχων και επιτευγμάτων του Τμήματος.

Επιπλέον, οι σπουδές στο Τμήμα μας υποστηρίζονται από ένα σύνολο σύγχρονων υποδομών (εργαστήρια, αίθουσες, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, γυμναστήρια κ.λπ.) και μια ευρεία γκάμα παροχών (σίτιση, στέγαση, περίθαλψη, υποστήριξη σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.).