τμήμα βιοϊατρικών επιστημών

τμήμα βιοϊατρικών επιστημών /
 
 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποτελείται από πέντε Τομείς οι οποίο είναι:

 

Το Τμήμα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Κατευθύνσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Οι κατευθύνσεις είναι:

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
 2. ΑκτινολογίαςΑκτινοθεραπείας.
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων.
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας.
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας.


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:

 • Τρία (3) κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
 • Πέντε (5) εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.


Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους αποκτούν:

 • Υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
 • Γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων.
 • Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης.
 • Τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
 • Την δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.


Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο την ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών προσεγγίσεων στις επιστημονικές περιοχές, τους τομείς ή τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής, η απονομή της οποίας αποτελεί ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την Πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, η κριτική αποτίμηση της ποιότητάς της μέσω του επιστημονικού διαλόγου, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προς προαγωγή της επιστήμης και οφείλει να οδηγεί σε ερευνητικά συμπεράσματα αξιόλογα για την εξέλιξη της γνώσης στα ερευνητικά αντικείμενα του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Στοχεύει επίσης στην παροχή άρτιας εξειδίκευσης στον υποψήφιο, και στην ανάπτυξη υψηλών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάλληλη πλαισίωση ερωτημάτων που σχετίζονται με ερευνητικούς προβληματισμούς. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ο τίτλος που απονέμεται είναι αυτός του Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Γενικές Πληροφορίες

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 45 του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 114/4-8-2017,Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.Στον από 31 Οκτωβρίου 2018 ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποδοχής στο Πρόγραμμα, αποτίμησης της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής, ώστε κάθε υποψήφιος διδάκτορας: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών στο οποίο αιτείται να εγγραφεί, και β) μετά την εγγραφή του, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Short Presentation

1. Introduction

The Department of Biomedical Sciences, of the School of Health and Care Sciences, at the University of West Attica, was recently established by the collaboration-merge of the former Departments of 1) Aesthetics & Cosmetic Science, 2) Radiology and Radiotherapy, 3) Medical Laboratories Science, 4) Dental Technology, and 5) Optics and Optometry of the School of Health and Care Professions of the Technological Educational Institute of Athens.

The aim of the Department of Biomedical Sciences is to provide trainee scientists with high quality education in order for them to develop a high-level of proficiency, skills and abilities within the broader field of Biomedical Sciences.

The Department Undergraduate Curriculum has been developed according to the international curricula standards and approaches, following a recent search in every cognitive subject of the new divisions and taking into account the guidelines of the Hellenic Quality Assurance & Accreditation Agency.

The Department covers subject areas of the broader and ever-evolving scientific field of Biomedical Sciences and their Applications. Ιt is comprised of:

 • Five (5) divisions of advanced semesters (Aesthetics & Cosmetic Science, Radiation and Radiotherapy, Medical Laboratories Science, Dental Technology, Optics and Optometry)
 • A declarative element of the provided degree is the Division’s title Students entering the Department attend three (3) semesters with common core courses in Biomedical Sciences.

 

Subsequently students choose one of the following divisions:

 • Division – Sector “Aesthetics & Cosmetic Science” Upon successful attendance, students graduate with the degree of “Biomedical Sciences, Division: Aesthetics & Cosmetic Science” with duration of studies (8) semesters.
 • Division – Sector “Radiology and Radiotherapy” Upon successful attendance, students graduate with the degree of “Biomedical Sciences, Division: Radiology and Radiotherapy” with duration of studies (8) semesters.
 • Division – Sector “Medical Laboratories Science” Upon successful attendance, students graduate with the degree of “Biomedical Sciences, Division: Medical Laboratories Science” with duration of studies (8) semesters.
 • Division- Sector “Dental Technology” Upon successful attendance, students graduate with the degree of “Biomedical Sciences, Division: Dental Technology” with duration of studies (8) semesters.
 • Division- Sector “Optics and Optometry” Upon successful attendance, students graduate with the degree of “Biomedical Sciences, Division: Optics and Optometry” with duration of studies (8) semesters.

 

By the end of Undergraduate course curriculum, the graduate has:

 • a high level of basic proficiency at Biomedical Sciences, and skills that are useful in the diagnosis and treatment of human pathophysiological conditions.
 • Special background knowledge and specialization in the subject area of the aforementioned divisions.

 

2. Structure of Undergraduate course curriculum

2.1 Course curriculum duration

The study duration in the Department of Biomedical Sciences is 8 (eight) semesters. The initial (3) three semesters offer general and specific background knowledge and are common in the “Aesthetics & Cosmetic science, “Radiology and Radiotherapy”, “Medical Laboratories Science”, “Dental Technology” and “Optics and Optometry” Divisions.

The following five (5) semesters offer specialization and specific background knowledge for each Division respectively.

According to the guidelines of the Administration Committee, the Program Study Committee proposes the following twenty (20) common courses of the three semesters.

Α. The Course Curriculum of the three (3) common semesters is comprised of General and Specific Background courses from which the student can acquire general and specialized knowledge on the subject area of Biomedical Sciences worth of ninety (90) credit units.

 • Seventeen (17) Compulsory General Background Courses, which cover fundamental concepts and skills based on Biomedical Sciences. Students receive training in the subject areas of Anatomy I and II, Physiology, Cell Biology, Biophysics, General and Inorganic Chemistry, Mathematics in Biomedical Sciences, Organic Chemistry, Biochemistry, General Microbiology, Pharmacology, First Aid, Biomedical English Terminology, Biostatistics, Bioinformatics, Research Methodology, Introduction to Biomedical Sciences. During the 1st Semester of 2019-2020 academic year the “Mathematics in Biomedical Sciences” course has been added. The aim of this subject is to perceive the basic concepts of Applied Mathematics and how these can be implemented both in research as well as in professions related to Health Sciences.
 • Three (3) Compulsory Elective Specific Background Courses: Each Division has chosen and defined their subject so as students become acquainted with the subject area of the division which they will be asked to select in the 4th semester.

 

Β. The Course Curriculum of the remaining five (5) semesters is comprised of Specialization as well as Specific Background Courses (Compulsory and/or Optional) for each division, with total worth of 150 credit units.

C. Undergraduate internship takes place in the private or public sector according to the Department curriculum for undergraduate studies. In order to be optimally linked with the labor market as well as the graduates’ employability growth, its duration is set to four (4) months.