τμήμα βιοϊατρικών επιστημών

τμήμα βιοϊατρικών επιστημών /
 
 Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Παρουσίαση Τμήματος

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποτελείται από πέντε Τομείς οι οποίο είναι:

 

Το Τμήμα θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Εφαρμογών τους.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Κατευθύνσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 285/07.02.2019 στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Οι κατευθύνσεις είναι:

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας.
 2. ΑκτινολογίαςΑκτινοθεραπείας.
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων.
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας.
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας.


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τμημάτων του εξωτερικού ύστερα από πρόσφατες έρευνες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο των νέων κατευθύνσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:

 • Τρία (3) κοινά εξάμηνα με μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής που αποδίδουν στο φοιτητή γενικές και ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες και
 • Πέντε (5) εξάμηνα για κάθε Κατεύθυνση, με μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα ειδικής υποδομής (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) με εκατό πενήντα (150) πιστωτικές μονάδες.


Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους αποκτούν:

 • Υψηλού επιπέδου βασικές γνώσεις και δεξιότητες που βασίζονται οι Βιοϊατρικές Επιστήμες, χρήσιμες για τη διάγνωση και θεραπεία της παθοφυσιολογίας του ανθρώπου.
 • Γνώσεις ειδικής υποδομής και ειδικότητας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων.
 • Τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ή ενδεχομένως και αλλαγής της κατεύθυνσης.
 • Τη δυνατότητα λήψης γενικού πτυχίου Bachelor μετά την ολοκλήρωση μαθημάτων με σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS) 240.
 • Την δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
 • Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 1. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».
  Διευθύντρια: Παπαγεωργίου Ευσταθία
  Ιστοσελίδα: http://edutech.uniwa.gr/
 2. Το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».
  Διευθύντρια: Βενετίκου Μαρία
  Ιστοσελίδα: http://tiemps.uniwa.gr/
 3. Το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων».
  Ιστοσελίδα: https://aesthcosm.bisc.uniwa.gr/postgraduate-studies/


Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο την ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών προσεγγίσεων στις επιστημονικές περιοχές, τους τομείς ή τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής, η απονομή της οποίας αποτελεί ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την Πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, η κριτική αποτίμηση της ποιότητάς της μέσω του επιστημονικού διαλόγου, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προς προαγωγή της επιστήμης και οφείλει να οδηγεί σε ερευνητικά συμπεράσματα αξιόλογα για την εξέλιξη της γνώσης στα ερευνητικά αντικείμενα του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Στοχεύει επίσης στην παροχή άρτιας εξειδίκευσης στον υποψήφιο, και στην ανάπτυξη υψηλών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάλληλη πλαισίωση ερωτημάτων που σχετίζονται με ερευνητικούς προβληματισμούς. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο. Ο τίτλος που απονέμεται είναι αυτός του Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

Γενικές Πληροφορίες

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 45 του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 114/4-8-2017,Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.Στον από 31 Οκτωβρίου 2018 ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποδοχής στο Πρόγραμμα, αποτίμησης της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής, ώστε κάθε υποψήφιος διδάκτορας: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών στο οποίο αιτείται να εγγραφεί, και β) μετά την εγγραφή του, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.