Μήνυμα Προέδρου

Χανιώτης Δημήτριος,
Καθηγητής

“Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, αναφορικά με όλες τις Κατευθύνσεις του Τμήματος”

Μήνυμα Προέδρου

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (Biomedical Sciences), είναι ένα νεοσύστατο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

Η λειτουργία αυτού του νεοσύστατου Τμήματος συμπίπτει με την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελείται από πέντε (5) Κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση «Αισθητικής και Κοσμητολογίας»
  • Κατεύθυνση «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας»
  • Κατεύθυνση «Ιατρικών Εργαστηρίων»
  • Κατεύθυνση «Οδοντικής Τεχνολογίας»
  • Κατεύθυνση «Οπτικής και Οπτομετρίας»

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, αναφορικά με όλες τις Κατευθύνσεις του Τμήματος. Οι φοιτητές όλων των Κατευθύνσεων λαμβάνουν υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες του ευρύτερου και διαρκώς εξελισσόμενου Επιστημονικού Πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστημών, που είναι άμεσα εφαρμόσιμες επαγγελματικά σε όλο το εύρος των Επιστημών Υγείας.

Από το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι σε ισχύ και λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc):

  1. Το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση».
  2. Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».
  3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

 

Επίσης στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν (4) τέσσερα «Προγράμματα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης», εκπονείται ικανός αριθμός Διδακτορικών Διατριβών (PhD), και παράλληλα διεκπεραιώνεται Μεταδιδακτορική Έρευνα σε συνεργασία με τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και με άλλα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Χανιώτης, MD, PhD. Καθηγητής