Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Αποστολή του Τμήματος Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο προς την Εκπαιδευτική κοινότητα όσο και προς τις επιχειρήσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συλλογικούς Φορείς για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών:

α) της διασύνδεσης, διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιδρύματος και φορέων εκπαίδευσης, έρευνας, παραγωγής και υπηρεσιών, επικοινωνίας με τους φοιτητές / αποφοίτους του Ιδρύματος και
β) της προαγωγής καινοτομίας, επιχειρηματικότητας.

Το Τμήμα ακολουθεί σε καθένα από τους τομείς ευθύνης του τις κατευθύνσεις πολιτικής και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος με την καθοδήγηση μέλους, ή επιτροπής μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος που ορίζει ο Πρύτανης. Όσον αφορά την Διασύνδεση με Εκπαίδευση-Παραγωγή, Διαμεσολάβηση και Καινοτομία υπάγονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με:

  • Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειόφοιτων και αποφοίτων του Ιδρύματος.
  • Ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών, εντοπισμό πιθανών θέσεων εργασίας, τήρηση βάσης δεδομένων και δημοσίευση σχετικών αναγγελιών κενών θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον σχετικό ιστότοπο με παράλληλη προώθηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων προς τις αντίστοιχες εταιρείες. Κάλυψη αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της παραγωγής και συμβολή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.
  • Συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ και άλλους σχετικούς φορείς (πρεσβείες, μορφωτικά ινστιτούτα, επιμελητήρια, φορείς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Προσφορά πληροφόρησης για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες, Κατατακτήριες Εξετάσεις, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας-συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου επιχειρείν- καθώς και για ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες μετεκπαίδευσης/έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ανάπτυξη και επιμέλεια σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και η διαχείριση και αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων για τις ανάγκες παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης προς φοιτητές και αποφοίτους.
  • Υποστήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην προβολή και δημοσιότητα αναφορικά με τις εξειδικεύσεις και το προσφερόμενο έργο του Ιδρύματος.
  • Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, σε τοπικό επίπεδο, εθνικό και διεθνές επίπεδο με παραγωγικούς, κοινωνικούς φορείς προκειμένου για την από κοινού ανάληψη δράσης προώθησης της απασχόλησης, της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος του νέου επιστημονικού δυναμικού, του «brain drain», της περαιτέρω ανάπτυξης του θεσμού της διαμεσολάβησης.