Κανονισμοί – Διαδικασίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμούς – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.