Κανονισμοί – Διαδικασίες

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμούς – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020

Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του
ΦΕΚ 3122/τ. Β΄/31-07-2018,
ΦΕΚ 626/τ. Β΄/27-02-2019,
ΦΕΚ 1828/τ. Β΄/13-05-2020,
ΦΕΚ 3602/τ. Β΄/29-08-2020