Ιδρυματικό Αποθετήριο “Πολυνόη”

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (I.A.) «Πολυνόη» (“Polynoe”) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και την προβολή της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος. 

Σε αυτό καταχωρίζονται με συστηματικό τρόπο, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική και τα διεθνή πρότυπα, τεκμήρια από το σύνολο της εκπαιδευτικής ερευνητικής αλλά και της διοικητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, καθώς και ειδικού τύπου συλλογές όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.  

Το υλικό αυτό είναι ταξινομημένο σε συλλογές ανά γνωστικό αντικείμενο ή θεματική κατηγορία και για κάθε περίπτωση υλικού δημιουργείται ψηφιακή καταχώριση με κατάλληλα περιγραφικά μεταδεδομένα, η οποία συνδέεται με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει κατατεθεί. Στην πρώτη φάση λειτουργίας του Ι.Α. «Πολυνόη» κατατίθενται υποχρεωτικά οι πτυχιακές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην επόμενη φάση λειτουργίας του Ι.Α. θα πραγματοποιείται η  διαχείριση της ερευνητικής παραγωγής  της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος ήτοι, επιστημονικά άρθρα, μελέτες,  πατέντες κ.λπ.

Το σύνολο του καταχωρισμένου υλικού διατίθεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access), τις σχετικές άδειες χρήσης και τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data). 

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και τα επιφορτισμένα με αυτό το ρόλο στελέχη της έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της ψηφιακής συλλογής του Ι.Α. ήτοι, του ελέγχου, της αποδοχής των καταθέσεων και της εξασφάλισης της ακεραιότητας της συλλογής και της ισότιμης πρόσβασης σ’ αυτήν. 

Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου

Οδηγίες και Προαπαιτούμενα

Η εργασία για να αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη» θα πρέπει:

  • να έχει ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
  • να έχει τις Ψηφιακές Υπογραφές του επιβλέποντα καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
  • να είναι σε μορφή .pdf
  • να είναι ενσωματωμένα στο κύριο σώμα της εργασίας (στις αρχικές σελίδες):
    • το εξώφυλλο ή τα εξώφυλλα της εργασίας (σελίδα τίτλου),
    • στην επόμενη σελίδα τα ονόματα της Εξεταστικής Επιτροπής με τις ψηφιακές υπογραφές τους και
    • στη συνέχεια να περιλαμβάνεται η σχετική υπογεγραμμένη δήλωση συγγραφέα.


Προσοχή: να μην γίνεται επεξεργασία για κανένα λόγο στο .pdf της εργασίας, όταν έχουν μπει οι ψηφιακές υπογραφές των καθηγητών, επειδή ακυρώνονται.

 

Οδηγίες Κατάθεσης στο Ι.Α. “Πολυνόη” (pdf)

Υποδείγματα αρχικών σελίδων για τις προς ανάρτηση εργασίες

Αίτηση-Δήλωση συγγραφέα