ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Γενικά

Η ενότητα περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήστης της υπηρεσίας (GPU cluster) ώστε να συνδεθεί με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο διαχείρισης (μέσω OpenVPN), να συνδεθεί στους επιμέρους κόμβους (Head node και Compute nodes) καθώς και να μεταφέρει αρχεία από και προς την υποδομή.

Αρχιτεκτονική λύσης

 

Εγκατάσταση και σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης (OpenVPN)

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην υπηρεσία, ο τελικός χρήστης θα λάβει μεταξύ άλλων ένα αρχείο ρυθμίσεων (OpenVPN profile) και τα αντίστοιχα διαπιστευτήρια εισόδου (VPN credentials).

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλος OpenVPN client και να γίνει εισαγωγή (import) του αρχείου ρυθμίσεων.

Προτεινόμενοι clients για σύνδεση με πρωτόκολλο OpenVPN

Λειτουργικό Όνομα εφαρμογής Link
Windows OpenVPN https://openvpn.net/community-downloads/
MacOS Tunnelblick https://tunnelblick.net/downloads.html
Linux OpenVPN Εγκατάσταση από τον εκάστοτε package manager της διανομής

 


Εισαγωγή (import) αρχείου ρυθμίσεων

Για λειτουργικά συστήματα Windows, ο χρήστης επιλέγει Import File από το εικονίδιο OpenVPN (κάτω δεξιά στην γραμμή εργασιών). Στη συνέχεια επιλέγει το αρχείο ai-vpn.ovpn.

Σε λειτουργικά συστήματα MacOS αρκεί να γίνει διπλό κλικ στο αρχείο OpenVPN. Ο χρήστης θα ερωτηθεί αν επιθυμεί να ανοίξει το αρχείο με την εφαρμογή Tunnelblick.

Τέλος, σε λειτουργικά συστήματα linux δεν απαιτείται εισαγωγή. Η επιλογή του αρχείου γίνεται κατά την εκκίνηση της εφαρμογής ως εξής:

openvpn –config ai-vpn.ovpn

 

Login στην υποδομή (SSH)

Μετά από επιτυχή σύνδεση στο δίκτυο διαχείρισης, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να συνδεθεί στον Head Node με πρωτόκολλο SSH. Για την περαιτέρω σύνδεση στους compute nodes (dgx001, dgx002), αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τον head node (σχήμα 1).

Για λειτουργικό σύστημα windows θα πρέπει να γίνει λήψη εφαρμογής SSH client όπως για παράδειγμα Putty (https://www.putty.org/)


Σύνδεση στον κεντρικό κόμβο (head node)

Εντολή για σύνδεση στον head node:

ssh username@10.255.11.254

 

Το παρακάτω μήνυμα παρουσιάζεται μετά από επιτυχή είσοδο του χρήστη.

Welcome to Bright release         9.2

Based on Rocky Linux 9

ID: #831680

 

Use the following commands to adjust your environment:

 

‘module avail’            – show available modules

‘module add <module>’     – adds a module to your environment for this session

‘module initadd <module>’ – configure module to be loaded at every login

(Note: initadd is available only for Tcl modules)

 

——————————————————————————-

Last login: Wed Aug 30 10:24:17 2023 from 195.251.85.2

ERROR: Unable to locate a modulefile for ‘slurm’

[username@head1 ~]$

 


Σύνδεση στους compute nodes (dgx001 και dgx002)

Για να πραγματοποιηθεί σύνδεση SSH στους compute nodes, θα πρέπει πρώτα να γίνει σύνδεση SSH στον head node (ενότητα 1.2.1)

Στη συνέχεια μπορεί ο χρήστης από τον head node να πραγματοποιήσει συνδέσεις SSH στους compute nodes ως εξής:

Εντολή:

[username@head1 ~]$ ssh dgx001

Απάντηση:

Warning: Permanently added ‘dgx001’ (ED25519) to the list of known hosts.

ERROR: Unable to locate a modulefile for ‘slurm’

[username@dgx001 ~]$

 

Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει στην συνεδρία με τον head node με την εντολή exit

Εντολή:

[username@dgx001 ~]$ exit

Απάντηση:

logout

Connection to dgx001 closed.

[username@head1 ~]$

 

Μεταφορά αρχείων

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μέσο αποθήκευσης συνδεδεμένο δικτυακά στους 3 κόμβους (σχήμα 1) . Ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να αποθηκεύει αρχεία στην παρακάτω διαδρομή:

/home/username

όπου username είναι το όνομα χρήστη της υπηρεσίας. Τα αρχεία είναι διαθέσιμα και από τους 3 κόμβους στην ίδια διαδρομή.

Ο τελικός χρήστης μπορεί να μεταφέρει αρχεία από και προς τον υπολογιστή του μέσω SCP ή να κατεβάσει αρχεία από το internet (wget, curl).

Σημείωση: Για λειτουργικό σύστημα Windows προτείνεται η χρήση του παρακάτω SCP client:

WinSCP – (https://winscp.net/eng/download.php)


Παραδείγματα

Αποστολή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη στον head node:

scp file.txt username@10.255.11.254:/home/username

 

Λήψη αρχείου από τον head node στον υπολογιστή του χρήστη:

scp username@10.255.11.254:/home/username/file.txt .

 

Λήψη αρχείου από Internet:

cd /home/username

wget https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js