ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Κεντρικά διαθέσιμο λογισμικό

Παρακάτω δίνεται μία λίστα με τα διαθέσιμα λογισμικά τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στην Υπερυπολογιστική Ιδρυματική Υποδομή του ΠΑΔΑ. Παρακαλώ, σημειώστε ότι κάθε λογισμικό ή εφαρμογή μπορεί να είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από μία εκδόσεις.

Εισαγωγή στη χρήση modulefiles

Τα λογισμικά/εφαρμογές γίνονται διαθέσιμα με τη χρήση modulefiles. Για να μπορέσει ο χρήστης να δει τη λίστα με τα διαθέσιμα λογισμικά/εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ακόλουθη εντολή

module avail

Στη συνέχεια, αφού εντοπίσουμε το απαραίτητο λογισμικό/εφαρμογή που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε (π.χ. kubernetes), θα πρέπει να το φορτώσουμε με την ακόλουθη εντολή

module load kubernetes

Λίστα με τα διαθέσιμα λογισμικά

blacs

Περιγραφή

Το πρόγραμμα BLACS (Basic Linear Algebra Communication Subprograms) δημιουργεί μία διεπαφή μετάδοσης μηνυμάτων προσανατολισμένη σε γραμμική άλγεβρα, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και ομοιόμορφα σε ένα μεγάλο εύρος πλατφορμών κατανεμημένης μνήμης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.netlib.org/blacs/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η blacs/openmpi/gcc/64/1.1patch03


blas

Περιγραφή

Το πρόγραμμα BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) περιέχει ρουτίνες για την εκτέλεση βασικών υπολογισμών διανυσμάτων και πινάκων σε μαθηματικά προβλήματα γραμμικής άλγεβρας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.netlib.org/blas/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η blas/gcc/64/3.10.0


bonnie++

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Bonnie++ είναι ένα δωρεάν εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης συστημάτων αρχείων λογισμικού για λειτουργικά συστήματα παρόμοια με το Unix, που αναπτύχθηκε από τον Russell Coker. Το Bonnie++ είναι μια σουίτα σημείων αναφοράς που στοχεύει στην εκτέλεση ενός αριθμού απλών δοκιμών απόδοσης σκληρού δίσκου και συστήματος αρχείων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://doc.coker.com.au/projects/bonnie/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η bonnie++/2.00a


boost

Περιγραφή

Το Boost παρέχει δωρεάν φορητές βιβλιοθήκες πηγών C++ οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ενδελεχώς από πολλούς άλλους χρήστες. Οι βιβλιοθήκες αυτές προορίζονται να είναι ευρέως χρήσιμες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με ελάχιστους περιορισμούς χρήσης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.boost.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η boost/1.77.0


cluster-tools

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα λογισμικών του προγράμματος Bright Cluster Manager το οποίο χρησιμοποιείται για τη λογισμική διαχείριση της Υπερυπολογιστικής Ιδρυματικής Υποδομής του ΠΑΔΑ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cluster-tools/9.2


cm-bios-tools

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα λογισμικών του προγράμματος Bright Cluster Manager το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προτύπων BIOS.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://kb.brightcomputing.com/knowledge-base/generating-bios-templates-for-bright-9-1/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cm-bios-tools


cm-image

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα λογισμικών του προγράμματος Bright Cluster Manager το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εικόνων (image).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cm-image/9.2


cm-pmix

Περιγραφή

Το PMIx ένα λογισμικό το οποίο παρέχει μια διεπαφή προγραμματισμού για κατανεμημένες και παράλληλες εφαρμογές για αλληλεπίδραση με διαχειριστές πόρων, προγραμματιστές εργασιών και περιβάλλοντα χρόνου εκτέλεσης σε συμπλέγματα HPC και κατανεμημένα περιβάλλοντα υπολογιστών, μέσα από το οικοσύστημα εντολών του Bright Cluster Manager.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η cm-pmix3/3.1.4 και η cm-pmix4/4.1.1


cm-scale

Περιγραφή

Η υπηρεσία cm-scale εκτελείται ως daemon για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το φόρτο εργασίας του συστήματος για την καλύτερη διαχείριση των πόρων του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cm-scale/cm-scale.module


cm-setup

Περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει σε ένα ευρύ φάσμα λογισμικών του προγράμματος Bright Cluster Manager το οποίο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του συστήματος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cm-setup/9.2


cmd

Περιγραφή

Η υπηρεσία cmd εκτελείται ως daemon για την ενεργοποίηση εντολών command line linux.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cmd


cmjob

Περιγραφή

Η εντολή cmjob χρησιμοποιείται για να γίνει υποβολή μιας εργασίας στον διαχειριστή φόρτου εργασίας, ο οποίος στη συνέχεια θα προγραμματίσει την εκτέλεσή της ανάλογα με το φόρτο εργασίας του συστήματος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cmjob


cmsh

Περιγραφή

Η υπηρεσία  cmsh (Cluster Management Shell) παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη μέσω εντολών command-line να διαχειριστεί το λογισμικό (software) και διαθέσιμο υλικό (hardware) του συστήματος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cluster-management

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η cmsh


containerd

Περιγραφή

Το containerd είναι ένας βιομηχανικού τύπου runtime container με έμφαση στην απλότητα, την ευρωστία και τη φορητότητα. Είναι διαθέσιμο ως daemon για Linux ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τον πλήρη κύκλο ζωής του container του συστήματος υποδοχής: μεταφορά και αποθήκευση εικόνας, εκτέλεση και επίβλεψη container, αποθήκευση χαμηλού επιπέδου και συνημμένα δικτύου κ.λπ.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/containerd/containerd

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η containerd/1.6.20


cuda

Περιγραφή

Το CUDA® είναι μια πλατφόρμα προγραμματισμού παράλληλων υπολογιστών που αναπτύχθηκε από την NVIDIA για γενικούς υπολογισμούς σε μονάδες γραφικής επεξεργασίας (GPU). Με το CUDA, οι προγραμματιστές είναι σε θέση να επιταχύνουν δραματικά τις υπολογιστικές εφαρμογές αξιοποιώντας τη δύναμη των GPU.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://developer.nvidia.com/cuda-zone#

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η cuda-dcgm/3.1.3.1, η cuda11.8/blas/11.8.0, η cuda11.8/fft/11.8.0 και η cuda11.8/toolkit/11.8.0


docker

Περιγραφή

Το Docker είναι ένα σύνολο πλατφόρμας προϊόντων / υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εικονικοποίηση σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος για την παράδοση λογισμικού σε πακέτα που ονομάζονται container. Η υπηρεσία έχει τόσο δωρεάν όσο και premium επίπεδα. Το λογισμικό που φιλοξενεί τα κοντέινερ ονομάζεται Docker Engine. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2013 και αναπτύχθηκε από την Docker, Inc.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.docker.com/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η docker/20.10.21


etcd

Περιγραφή

Το etcd είναι ένας κατανεμημένος χώρος αποθήκευσης κλειδιών-τιμών που παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο αποθήκευσης δεδομένων στα οποία πρέπει να προσπελαστούν ένα κατανεμημένο σύστημα ή ένα σύμπλεγμα μηχανών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://etcd.io/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η etcd/kube-uniwa/3.5.0


ffw3

Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη υπολογίζει τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier (FFT) των δεδομένων χρησιμοποιώντας έναν γρήγορο αλγόριθμο μετασχηματισμού Fourier. Τα δεδομένα μπορεί να είναι μιας ή μεγαλύτερης διάστασης και μπορεί να είναι πραγματικά ή πολύπλοκα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.fftw.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η fftw3/openmpi/gcc/64/3.3.10


freeipmi

Περιγραφή

To λογισμικό FreeIPMI παρέχει λογισμικό IPMI σύμφωνα με τις προδιαγραφές IPMI v1.5/2.0 (συστήματα διαχείρισης motherboard).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gnu.org/software/freeipmi/

Έκδοση

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η freeipmi/1.6.8 και η η ipmitool/1.8.18


gcc

Περιγραφή

Η συλλογή GNU Compiler Collection (GCC) είναι ένας βελτιωμένος μεταγλωττιστής ο οποίος υποστηρίζει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, αρχιτεκτονικές υλικού και λειτουργικά συστήματα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://gcc.gnu.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η gcc/11.2.0


gdb

Περιγραφή

Αποτελεί ένα πρόγραμμα απόσφαλματοποίησης το οποίο υποστηρίζει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sourceware.org/gdb/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η gdb/10.2


globalarrays

Περιγραφή

Το Global Arrays (GA) είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού τμηματοποιημένου παγκόσμιου χώρου διευθύνσεων (Partitioned Global Address Space – PGAS). Παρέχει primitive εντολές για μονόπλευρη επικοινωνία (Get, Put, Accumulate) και Atomic Operations (read increment).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/GlobalArrays

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η globalarrays/openmpi/gcc/64/5.8


iozone

Περιγραφή

Το πρόγραμμα IOzone είναι ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης συστήματος αρχείων, καθώς δημιουργεί και μετρά μια ποικιλία λειτουργιών αρχείων. Το Iozone έχει μεταφερθεί σε πολλά μηχανήματα και λειτουργεί με πολλά λειτουργικά συστήματα.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iozone.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η iozone/3_492


hdf5

Περιγραφή

Η ιεραρχική μορφή δεδομένων έκδοση 5 (Hierarchical Data Format version 5 – HDF5), είναι μια μορφή αρχείου ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει μεγάλα, πολύπλοκα, ετερογενή δεδομένα. Το HDF5 χρησιμοποιεί μια δομή τύπου “καταλόγου αρχείων” που επιτρέπει στον χρήστη να οργανώσει δεδομένα μέσα στο αρχείο με πολλούς διαφορετικούς δομημένους τρόπους, όπως γίνεται και με τα κλασικά αρχεία στους συμβατικούς υπολογιστές.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η hdf5_18/1.8.21 και η hdf5/1.12.1


hwloc

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Portable Hardware Locality (hwloc) στοχεύει κυρίως στο να βοηθήσει τις εφαρμογές να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με όλο και πιο περίπλοκες πλατφόρμες παράλληλων υπολογιστών, ώστε να τις εκμεταλλεύονται ανάλογα και αποτελεσματικά.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.open-mpi.org/projects/hwloc/

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η hwloc/1.11.11 και η hwloc2/2.7.1


intel-tbb-oss

Περιγραφή

Το Threading Building Blocks (TBB) είναι μια βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα C++ που αναπτύχθηκε από την Intel Corporation. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλού επιπέδου, φορητό και αποτελεσματικό παραλληλισμό για επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων. Το TBB απλοποιεί την ανάπτυξη παράλληλων εφαρμογών αφαιρώντας λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου νήματος και παρέχοντας μια διεπαφή υψηλότερου επιπέδου για τη δημιουργία παράλληλων εργασιών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/cpp-compiler/tutorial-threading/18-0/building-intel-threading-building-blocks-version-2.html

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η intel-tbb-oss/ia32/2021.4.0 και η intel-tbb-oss/intel64/2021.4.0


kubernetes

Περιγραφή

Οι κυβερνήτες (Kubernetes), γνωστοί και ως K8s, είναι συστήματα ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης (deployment), της κλιμάκωσης (scaling) και της διαχείρισης (management) εφαρμογών περιεχομένου (containerized).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://kubernetes.io/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η kubernetes/uniwa/1.24.9


lapack

Περιγραφή

Το Πακέτο Γραμμικής Άλγεβρας (Linear Algebra Package LAPACK) είναι μια βιβλιοθήκη λογισμικού για αριθμητική γραμμική άλγεβρα. Παρέχει ρουτίνες για την επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων και γραμμικών ελάχιστων τετραγώνων, προβλημάτων ιδιοτιμής και αποσύνθεσης μοναδικών τιμών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.netlib.org/lapack/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η lapack/gcc/64/3.10.0


lua

Περιγραφή

Το Lua είναι μια ισχυρή, αποτελεσματική, ελαφριά, ενσωματωμένη scripting γλώσσα. Υποστηρίζει διαδικαστικό προγραμματισμό (procedural programming), αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (object-oriented programming), λειτουργικό προγραμματισμό (functional programming), προγραμματισμό βάσει δεδομένων (data-driven programming) και περιγραφή δεδομένων (data description).

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.lua.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η lua/5.4.4


luajit

Περιγραφή

Το LuaJIT είναι ένας μεταγλωττιστής Just-In-Time (JIT) για τη γλώσσα προγραμματισμού Lua. Στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης εκτέλεσης των προγραμμάτων Lua με τη δυναμική μεταγλώττιση του κώδικα Lua σε κώδικα μηχανής κατά το χρόνο εκτέλεσης. Αυτό επιτρέπει στα προγράμματα Lua να εκτελούνται πιο γρήγορα σε σύγκριση με τη χρήση του παραδοσιακού μεταγλωττιστή Lua.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://luajit.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η luajit


mariadb-libs

Περιγραφή

Το πακέτο mariadb-libs παρέχει τις βασικές κοινόχρηστες βιβλιοθήκες για οποιονδήποτε

Πρόγραμμα πελάτη MariaDB/MySQL ή διεπαφή.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://mariadb.org/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η mariadb-libs


module-git

Περιγραφή

Έλεγχος έκδοσης (Version Control) της εφαρμογής modulefiles χρησιμοποιώντας το Git.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://modules.readthedocs.io/en/latest/cookbook/modulefiles-in-git.html

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η module-git


module-info

Περιγραφή

Παρέχει πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μέσω του πακέτου modulefiles

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://modules.readthedocs.io/en/stable/modulefile.html

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η module-info


mvapich2

Περιγραφή

Το λογισμικό MVAPICH2, που βασίζεται στο πρότυπο MPI 3.1, παρέχει την καλύτερη απόδοση, επεκτασιμότητα και ανοχή σφαλμάτων για υπολογιστικά συστήματα και διακομιστές υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως το InfiniBand.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://mvapich.cse.ohio-state.edu/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η mvapich2/gcc/64/2.3.7


netcdf

Περιγραφή

Το NetCDF (Network Common Data Form) είναι ένα σύνολο διεπαφών για πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν τη μορφή πίνακα, καθώς και βιβλιοθήκες για την εφαρμογή τους σε γλώσσες προγραμματισμού C, Fortran, C++, Java και άλλες γλώσσες. Οι βιβλιοθήκες netCDF υποστηρίζουν μια ανεξάρτητη από μηχανή μορφή για την παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.unidata.ucar.edu/netcdf-c/current/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η netcdf/gcc/64/gcc/64/4.8.1


netperf

Περιγραφή

Το Netperf είναι μια εφαρμογή λογισμικού που παρέχει έλεγχο εύρους ζώνης δικτύου μεταξύ δύο κεντρικών υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Υποστηρίζει υποδοχές τομέα Unix, TCP, SCTP, DLPI και UDP μέσω υποδοχών BSD. Το Netperf παρέχει έναν αριθμό προκαθορισμένων δοκιμών π.χ. για τη μέτρηση της μαζικής μεταφοράς δεδομένων ή την απόδοση απόκρισης αιτήματος.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://hewlettpackard.github.io/netperf/

Έκδοση

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η netperf


openblas

Περιγραφή

Το OpenBLAS αποτελεί μία βελτιωμένη έκδοση του πρόγραμμα BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) το οποίο περιέχει ρουτίνες για την εκτέλεση βασικών υπολογισμών διανυσμάτων και πινάκων σε μαθηματικά προβλήματα γραμμικής άλγεβρας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.openblas.net/

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η openblas/dynamic/(default) και η openblas/dynamic/0.3.18


openldap

Περιγραφή

Το OpenLDAP είναι μια δωρεάν υλοποίηση ανοιχτού κώδικα του Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) που αναπτύχθηκε από το OpenLDAP Project. Το LDAP είναι ένα πρωτόκολλο ανεξάρτητο από πλατφόρμα το οποίο κυκλοφορεί με τη δική του άδεια χρήσης OpenLDAP Public License, το οποίο χρησιμοποιείται για πρόσβαση και συντήρηση κατανεμημένων υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου μέσω πρωτοκόλλου δικτύου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.openldap.org/

Εκδόσεις

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η openldap


openmpi

Περιγραφή

Το Open MPI είναι μια βιβλιοθήκη μετάδοσης μηνυμάτων υψηλής απόδοσης ανοικτού κώδικα (Message Passing Interface) που αναπτύσσεται και διατηρείται από μια κοινοπραξία ακαδημαϊκών, ερευνητικών και βιομηχανικών συνεργατών.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.open-mpi.org/

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η openmpi/gcc/64/4.1.2, η openmpi/mlnx/gcc/64/4.1.5a1 και η openmpi4/gcc/4.1.2


python3

Περιγραφή

Η Python είναι μια ισχυρή και ευέλικτη γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης με πολλές εφαρμογές. Η Python 3 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της γλώσσας και είναι εξαιρετική για νέους και έμπειρους προγραμματιστές. Στην πραγματικότητα, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού στον κόσμο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.python.org/

Εκδόσεις

Οι διαθέσιμες εκδόσεις είναι η python3 και η python39


ucx

Περιγραφή

Το Unified Communication X (UCX) είναι ένα βραβευμένο, βελτιστοποιημένο πλαίσιο παραγωγής επικοινωνίας για σύγχρονα δίκτυα υψηλού εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης όπως το InfiniBand.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://github.com/openucx/ucx

Εκδόσεις

Η διαθέσιμη έκδοση είναι η ucx/1.10.1