Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ:
«Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 30197643-5 Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.949,76€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ 12244 Αιγάλεω.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
CPV: 33760000-5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, CPV: 39830000-9:

Προϊόντα Καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
Του ΕΣΗΔΗΣ

 03-12-2021

04-12-2021 ώρα 11:00 π.μ.

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις Ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 134832 2021 Espd Request V1
03 134832 2021 Espd Request V1 Signed
04 134832 2021 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr

 

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση 141859 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Signed


01 141859 2021 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 141859 Espd Request V1
03 141859 Espd Request V1 Signed
04 141859 2021 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.

...
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη Παροχή Διαφόρων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Συνεδριακών Κέντρων και των Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Πλαίσιο της Έναρξης του Ακαδημαϊκού Έτους και της Δια Ζώσης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV: 75131100-4

1η Διευκρίνιση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηχο-απορροφητικών Πλαισίων για την Διεύθυνση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών και για το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων του Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ»
CPV: 32429000-6: Εξοπλισμός δικτύου τηλεφωνίας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.010,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VOIP ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει της Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 136086 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 136086 Espd Request V1
03 2021 136086 Espd Request V1 Signed
04 2021 136086 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Ξηράς Δόμησης και Διαφόρων Κατασκευαστικών Υλικών για τις Ανάγκες Διαμόρφωσης Αιθουσών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135843 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1
03 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ Espd Request V1 Signed
04 2021 135843 ΥΛΙΚA ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ.Δ.Α.»

1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Signed
2. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Signed

00 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Signed
00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Signed
02 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ Signed
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
03 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Signed
04 182294 ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ Espd Request V1 Signed
04 182294 ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ Espd Request V1
05 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Signed
06 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΕΣ Signed
07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Signed
08 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΟY Signed
09 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Signed
10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Signed
11 ΤΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Signed
12 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

13 20210819 ΕΞ.10947 ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Signed
14 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ Signed
15 20200527 ΕΙΣ 35032 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Πάγκων, Καθισμάτων, και Λοιπού Εξοπλισμού για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΑΔΑ για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Εφαρμογές της (UNIWA AI Innovation Hub)»

01 135603 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AI Signed
02 135603 2021 Espd Request V1
03 135603 2021 Espd Request V1 Signed
04 135603 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ AI ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Συντήρηση και Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με Χρονική Διάρκεια από 1-10-2021 έως 31-03- 2024

01 134503 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Signed
02 134503 2021 Espd Request V1
03 134503 2021 Espd Request V1 Signed
04 134503 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Υγειονομικού Εξοπλισμού για την Προστασία των Φοιτητών και Καθηγητών στα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου»

CPV: 35113400-3 – Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1
03 107392 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ Espd Request V1 Signed
04 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 107392 2021 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση κήπων, φυτεμένων δωμάτων και περιβάλλοντα χώρου και των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή Φορολογικών Εντύπων, Παροχή Υπηρεσιών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1
03 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Espd Request V1 Signed
04 2021 135335 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια «Σύστημα Επίδειξης Τρισδιάστατων Έγχρωμων Εικόνων Ανθρώπινου Σώματος «1-1» του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

01 2021 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 135302 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Espd Request V1 Signed
03 135302 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Espd Request V1
04 2021 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (2019-nCoV)»

CPV: 90900000-6 Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολύμανσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ορθή Επανάληψη)

 

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Signed
05 Espd Request V1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
06 Espd Request V1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Διάνοιξη Νέας Πύλης στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV: 44316510-6 Σιδηρουργικά είδη
CPV: 44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 ΕΙΔΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Signed
03 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Espd Request V1
04 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Espd Request V1 Signed
05 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 133866 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜ Signed
02 2021 133866 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1
03 2021 133866 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1 Signed
04 2021 133866 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
05 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


1η Διευκρίνιση RFID Signed
Απαντήσεις DigitalPartner
Απαντήσεις Καλησπεράκης
Απαντήσεις RFID Signed
Απαντήσεις Unisystems
ΑΠ.ΠΡΑΞΗΣ ΠΣ 17 13.07.2021 Θ.12ο ΟΡΘ.ΕΠΑΝ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Μεταφορών Διαφόρων Υλικών – Ειδών για την Άμεση Κάλυψη Αναγκών Χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Signed
02 2021 ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Signed
03 2021 ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04 2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΦΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια Ειδών και Εργασίες Αποκατάσταση του Δρόμου, του Χώρου Στάθμευσης και του Περιβάλλοντα Χώρου του κτιρίου Διοίκησης, της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

CPV: 44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
CPV: 45453100-8 Εργασίες Αποκατάσταση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» CPV 30192110-5: Μελάνια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Signed


01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΑΜ Signed

02 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΔ

03 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΥΔ Signed

04 2021 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υαλοπινάκων και κουφωμάτων καθώς και εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Signed


01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Signed
05 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Signed ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Καθαριότητα κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Signed
2η Διευκρίνιση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Signed 


01 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΔΑ Signed
02 Espd Request V1 (xml)
03 Espd Request V1 Signed
04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΔΑ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΦΠΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αποσυμφόρηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Μεταστέγαση στο Παραχωρούμενο Κτίριο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Φάση 1: Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις του Κτιρίου»

01 2020 ΟΑΕΔ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ
04 2020 ΟΑΕΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑ


1η ΟΡΘΗ Διευκρίνιση ΟΑΕΔ Signed

 

...
Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ρόλερ για τις Ανάγκες των Γραφείων – Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ Signed
01 2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΔΑ


1η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
2η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
3η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
4η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
5η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
6η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed
7η Διευκρίνιση ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Signed ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 202010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 Espd Request V1
03 Espd Request V1 Signed
04 202010 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αντικατάσταση Δαπέδου Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
04 2020 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Λογισμικού MATLAB & SIMULINK για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MATLAB Signed
02 2020 ΤΕΥΔ MATLAB Signed
03 2020 ΤΕΥΔ MATLAB
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ MATLAB

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αποσυμφόρηση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Μεταστέγαση στο Παραχωρούμενο Κτίριο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Φάση 1: Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις του Κτιρίου»

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΑΕΔ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΟΑΕΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και τις Εργασίες Επισκευής των Συστημάτων Πυρανί χνευσης των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής»

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ...

Περισσότερα