Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω των μετακινήσεων από το κτίριο του «ΕΡΓΑΣ» στους χώρους του Ιδρύματος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνοπτικά στοιχεία:

...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Αιθουσών / Εργαστηρίων και Ξεπακτώσεις και Πακτώσεις Εργαστηριακού / Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λόγω των μετακινήσεων από το κτίριο του «ΕΡΓΑΣ» στους χώρους του Ιδρύματος

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσηςποιότητας – τιμής, για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»
 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΥΔ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 01-07-2019 έως 30-06-2021.

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016

05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

06 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

07 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

08 Espd Request Signed

09 Espd Request

10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΔΑ Signed

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια «Ενοποίηση υπηρεσίας φωνής (τηλεφωνικού κέντρου) για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Εργασίες Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και Αναβατορίων, μετά των Ανταλλακτικών, καθώς και την Ετήσια Συντήρηση αυτών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ενός συστήματος Ρεολογίας – Ιξωδομετρίας, προϋπολογισμού #60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Προκήρυξη

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνοπτικά στοιχεία:

...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Η έδρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ, περσίδων , κουρτινόξυλων, μηχανισμοί ρόμαν, stor αλουμινίου για τις ανάγκες των γραφείων -εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συνοπτικά στοιχεία:

...

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια κουρτινών – ρόλερ,

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 01-04-2019 έως 31-03-2021

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016
05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
06 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
07 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΔΑ Signed
09 Espd Request Signed
10 Espd Request

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.»

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ
06 2019 ΤΕΥΔ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Signed

  ...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)», του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 100.000,00€, συμπ. του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη
Διακήρυξη

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.1.2 & 5.1.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 του έργου «AgroLabs – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Βαλκανική-Μεσόγειος”, MIS:5011257, προϋπολογισμού 75.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Agrolabs 2018
Διακήρυξη Agrolabs 2018

 

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016

05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

06 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

07 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

08 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ Signed

09 Espd Request Signed

10 Espd Request (xml)

  ...

Περισσότερα

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών storages και λογισμικού καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης του Κεντρικού ∆ικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διαρρύθμιση του κτηρίου Κ.15 του Ε.Λ.Κ.Ε., του κτηρίου Κ.16 της Πληροφορικής και του ημιώροφου του Συνεδριακού Κέντρου του κτηρίου Κ.2 στην Πανεπιστημιούπολη 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικού ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Περισσότερες Πληροφορίες : http://www.teiath.gr/eee/articles.php?id=80451&lang=el&rid=cat&omid=

 

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.uniwa.gr

24-10-2018 ώρα11:00 π.μ.

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τις υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των τμημάτων των σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Περίληψη Διακήρυξης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – υλικού εκπαίδευσης για τις ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων, χώρων και παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως και 31/12/2021, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Ενός Εκατομμυρίου Εννιακοσίων Σαράντα τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (1.944.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

01-ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04-Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9_2016

05-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

06-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

07-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

08-2018-ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΔΑ_signed

09-espd-request_signed

10-espd-request

  ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Συντήρηση των Κήπων, Φυτεμένων ∆ωμάτων και Περιβάλλοντος Χώρου του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος που δεν αντίκειται αυτών.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΛ8Β46Μ9ΞΗ-5ΡΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

  ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού Έξι Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Δύο Χιλιάδων Εξακοσίων Ογδόντα Ευρώ (6.502.680,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών  ...

Περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες Συντήρησης σε Ψυκτικά Μηχανήματα των Εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής» όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ...

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής προκηρύσσει ∆ημόσιο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία χαρτοπωλείου εντός του χώρου του Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) με διάρκεια σύμβασης τριών (3) ετών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η ∆ευτέρα 23/07/2018 και ώρα: 11:00 πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, την ∆ευτέρα 23/07/2018 και ώρα: 11:30 πμ., στο κτίριο ∆ιοίκησης του Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής οδός Πέτρου Ράλλη &

...
Περισσότερα