Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηχο-απορροφητικών Πλαισίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Εξοπλισμού Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αισθητήρων Παρουσίας για τα WC του ΠΑΔΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Εγκατάσταση ανέπαφων μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια προστατευτικών και διαχωριστικών γραφείου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συσκευών Απολύμανσης Χεριών στους Χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια Συστήματος Ανέπαφου Δανεισμού και Επιστροφής Βιβλίων με Έξυπνο Κάδο για την Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Έκτακτη Προμήθεια Εξοπλισμού Προστασίας από την Διάδοση του Κορωνοϊού Covid-19 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής «Προμήθεια και Τοποθέτηση Panel Monitor για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμού της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής».

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ
04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΚΩΝ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Δημιουργία WC ΑΜΕΑ των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 WC AMEA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ WC AMEA Signed
03 2020 ΤΕΥΔ WC AMEA
04 Sxedia
05 WC AMEA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Προμήθεια πόμολων, κλειδαριών, ομφαλών κλειδαριών, καθώς και τις εργασίες αντικατάστασης και τοποθέτησης αυτών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Λογισμικού SPSS Statistics για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPSS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2020 ΤΕΥΔ SPSS Signed
03 2020 ΤΕΥΔ SPSS
04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPSS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

01 2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ HM Signed

02 2020 ΤΕΥΔ HM Signed

03 2020 ΤΕΥΔ HM

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

ΤΕΥΔ ΕΙΔΩΝ ΗΥ Signed

ΤΕΥΔ ΕΙΔΩΝ ΗΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (2019-nCoV)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ (2019-nCoV)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Signed

02 Espd Request V1

03 Espd Request V1 Signed

04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διευκρινίσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ XEROX Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ DELL Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ SPACE Signed

ΑΠΑΝΤΗΣΗ KONICA Signed ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών και Υδραυλικών Υλικών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Signed
02 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Signed
03 2020 ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Ετήσια Ανανέωση Εγγύησης Κεντρικών Εξυπηρετητών, Storages και Λογισμικού, Καθώς και για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης του Κεντρικού Δικτυακού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGES ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Signed

02 2020 ΤΕΥΔ STORAGES

03 2020 ΤΕΥΔ STORAGES. Signed

04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STORAGES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

02 2020 ΤΕΥΔ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Signed

03 2020 ΤΕΥΔ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

04 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

02 2020 ΤΕΥΔ ΤΟΝΕΡ Signed

03 2020 ΤΕΥΔ ΤΟΝΕΡ

04 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΝΕΡ

 

...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών – ειδών για την άμεση κάλυψη αναγκών χωροθέτησης των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.»

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Ορθή Επανάληψη-Διευκρίνιση σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ», όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

1η Διευκρίνιση Signed

01 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Signed
02 ΤΕΥΔ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
03 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
04 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Signed

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ»

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Εργασίες Ανακαίνισης, Επισκευής και Συντήρησης Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016
05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
06 Espd Request V1 Signed
07 Espd Request V1
08 2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ Signed
09 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016
05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
06 Espd Request V1 Signed
07 Espd Request V1
08 2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
09 2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ
05 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
06 2019 80867 Espd Request
07 2019 80867 Espd Request V1 Signed
08 2019 80867 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
09 2019 80867 ΝΕΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed

  ...

Περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52
 
01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
03 Εγχειρίδιο ΟΦ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
04 Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ
05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ Signed
06 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΔΑΜ Signed
07 Espd Request V2 Signed
08 Espd Request V2
09 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Signed
10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Signed
11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Signed
12 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Signed
13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜ Signed
14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜ Signed
15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Signed
16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Signed
17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΠ) ΗΜ Signed
18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΠ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Signed
19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΠ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Signed
20 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
21 ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ
22 ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
23 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
  ...
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Επαναχρωματισμό Χώρων και Εργασιών Αποκατάστασης του Συνεδριακού Κέντρου της Πανεπιστημιούπολης 2 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολικών μετά των Παρελκόμενων τους για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
04 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ
06 2019 ΤΕΥΔ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
07 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
08 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Signed ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργασίες Καθαρισμού Δαπέδων, Αιθουσών Υποδοχής, Βιολογικού Καθαρισμού των Καθισμάτων, Καρεκλών και Πλύσιμο Μοκετών με Βιολογικό Καθαρισμό του Συνεδριακού Κέντρου (Πανεπιστημιούπολης 2) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμήςγια την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων Ειδών – Υλικού Εκπαίδευσης για τις Ανάγκες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες για του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

2019 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΥΔ


Διευκρινίσεις σχετικά με το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια 2 Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΠΑΔΑ (αρ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΔΑΜ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

04 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 9 2016

05 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

06 Espd Request V1 Signed

07 Espd Request V1

08 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

09 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΑΜ

  ...

Περισσότερα

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με Συνοπτικό Διαγωνισμό «Ετήσια Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνοπτικά στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

Προμήθεια Μεταγωγέων (Switches) και Δρομολογητών (Routers) για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

...
Περισσότερα