Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηχητικού Εξοπλισμού για 39 Αίθουσες και Αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 27-12-2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28-12-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 22PROC011485709_signed
02-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1_signed
03-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-espd-request-v1
04-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05-171815-2022-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη «Παροχή Λογιστικής – Φορολογικής – Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 01-11-2022 έως 31-10-2024
 
  ...
Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1_signed

03-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-espd-request-v1

04-168513-2022-ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 07-09-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 08-09-2022 ώρα 11:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

02-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1_signed

03-168493-2022- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-espd-request-v1

04-168493 -2022-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Σημάνσεις – Πινακίδες για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1
03-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-espd-request-v1_signed
04-169041-2022-ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-2022-168913-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_signed
02-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1
03-2022-168913- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-espd-request-v1_signed
04-2022-168913-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη των Κτιρίων και Χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», για το χρονικό διάστημα από 1-09-2022 έως 31-12-2024

01-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-espd-request-v1_signed
03-espd-request-v1
04-2022-163344 -ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022»

CPV: 3120000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
CPV: 51112100-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.193,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«Εκμίσθωση Χώρων για τη Λειτουργία Βιβλιοχαρτοπωλείων Εντός των Εγκαταστάσεων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV:70220000-9 Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων που δεν προορίζονται για κατοίκηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39181000-4: Πάγκοι εργαστηρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.998,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Επίπλων και Καθισμάτων για τα Εργαστήρια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-espd-request-v1
04-163640-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed
02-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1_signed
03-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-espd-request-v1
04-163582-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου για τη «Μίσθωση και Εκμετάλλευση των Φοιτητικών Εστιατορίων των Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» για χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-12-2024.

1η Διευκρίνιση ΟΡΘΗ ΣΙΤΙΣΗ Signed


01 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1
03 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ Espd Request V1 Signed
04 2022 163340 ΣΙΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

20220726 1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed
20220808 2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_signed


01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IA Signed
01 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ Signed
02 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1
03 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 Espd Request V1 Signed
04 162953 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ, ΈΔΡΑΝΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΘΡΑΝΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ»

CPV: 92512100-4 Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Τριών (3) Εξυπηρετητών για τις υπολογιστικές ανάγκες της Virtualization Υποδομής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1 Signed
03 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ Espd Request V1
04 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
05 162240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 39717200-3: Συσκευές κλιματισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
CPV: 33760000-5: Χαρτί υγείας, χαρτομάντηλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες, CPV: 39830000-9:

Προϊόντα Καθαρισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 77310000-6: Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.232,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ»

CPV: 42416000-5: Ανελκυστήρες, καδοφόροι ανυψωτήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες και κυλιόμενοι τάπητες, 79132000-8: Υπηρεσίες πιστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.524,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 50413200-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, 35111320-4: Φορητοί πυροσβεστήρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.206,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 39515400-9: Σκίαστρα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.778,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
01 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Signed
02 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣespd Request V1
03 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Espd Request V1 Signed
04 158390 2022 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Ειδών Η/Υ και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1 Signed
03 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ Espd Request V1
04 159469 2022 ΕΙΔΗ ΗΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

01 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1 Signed
03 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ Espd Request V1
04 159044 2022 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

CPV:31681410‐0 Ηλεκτρολογικό υλικό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Παροχή Διαφόρων Υπηρεσιών Υποστήριξης των Συνεδριακών Κέντρων και των Αιθουσών Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Μελέτη Ενεργειακών καταναλώσεων, Διαταραχών και Ποιότητας Ισχύος στο Κτίριο Ζ της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV:71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 30192700-8: Γραφική ύλη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 30200000-1: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV 30197643-5: Φωτοαντιγραφικό χαρτί
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Πρόσκληση σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης για το έργο:
«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής»

01 155228 2022 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗ Signed
02 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ Espd Request Signed
03 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ Espd Request
04 155228 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Toner και Μελανιών για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

CPV 30192110-5: Μελάνια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη Διενέργεια Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Δικτύου για τις ανάγκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τα Τμήματα 5 και 6».

01 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Signed
02 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Espd Request V1
03 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Espd Request V1 Signed
04 155143 2022 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Επέκταση Υπηρεσιών Ανέπαφων Συναλλαγών Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Τμήμα 2»

00 2022 154167 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Signed
01 2022 154167 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
02 2022 154167 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1
03 2022 154167 RFID ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Espd Request V1 Signed
04 2022 154167 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

CPV: 42512500-3: Μέρη κλιματιστικών μηχανημάτων, CPV: 50730000-1: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.104,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Αποκατάσταση Αρμού και Μόνωση Οροφής στο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»